Báo kinh doanh & pháp luật cải chính thông tin đã đưa liên quan đến công ty HCT