Báo Phụ nữ New cải chính thông tin liên quan đến công ty HCT