KỸ THUẬT KHỬ KHUẨN, KHỬ ĐỘC TIÊN TIẾN NÊN BIẾT HIỆN NAY