Làm thế nào để biết Ozone loại bỏ được đến 99% dư lượng chất trừ sâu trong nước?