MÁY BKOZONE DIỆT KHUẨN VÀ PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU TỚI 99,96%