MÁY OZONE BK1005 DIỆT KHUẨN VÀ PHÁ HỦY THUỐC TRỪ SÂU TỚI 99,99%